Adding your own TaxJar API key to allow auto filing of taxes